Kathouse in Manhattan

Kathouse

1111 Moro St
Manhattan, KS 66502
Phone » 785-539-5408


Picture of Kathouse

Picture of Kathouse

Picture of Kathouse Picture of Kathouse

Daily Events at Kathouse

Map of Kathouse